BELEIDSVERKLARING

 

1.       Het Agneteninternaat respecteert de persoon en de mening van de internen.

2.       Het Agneteninternaat respecteert de persoon en de mening van de ouders van de internen.

3.       Het Agneteninternaat respecteert de persoon en de mening van het personeel van het internaat.

4.       Het Agneteninternaat biedt begeleiding bij de studies van de internen.

5.       Het Agneteninternaat biedt begeleiding bij de opvoeding van de internen tot volwassenen.

6.       Het Agneteninternaat biedt een evenwichtige en zinvolle invulling van de vrije tijd aan de internen.

7.       Het Agneteninternaat biedt een christelijk geïnspireerde opvoeding aan de internen.

8.       Het Agneteninternaat biedt een gezonde en evenwichtige voeding.

9.       Het Agneteninternaat biedt een aangename leefomgeving.

10.    Het Agneteninternaat biedt een veilige en gezonde leefomgeving.

 

1.       Het Agneteninternaat respecteert de persoon en de mening van de internen. Respecteren betekent ernstig nemen, naar waarde schatten. Internen die aan ons toevertrouwd worden, zijn kinderen die nood hebben aan structuur in hun leven, nood aan begeleiding en steun, maar niettemin leven in relatie met anderen en met een eigen zingeving. Het zijn allemaal kinderen met een eigen verhaal, een eigen verleden, maar ook met eigen dromen over hun toekomst. Via luisterbereidheid en empathie van het personeel, via een gestructureerd participatiebeleid in de internenraad, wordt waardering en respect opgebracht voor de toevertrouwde jongeren.

2.       Het Agneteninternaat respecteert de persoon en de mening van de ouders van de internen. Het personeel van het internaat behandelt alle vertrouwelijke informatie vanuit het gezin van de interne met de uiterste discretie. Het internaat garandeert een optimale bereikbaarheid van het personeel zowel wat informatieverstrekking als informatiegaring betreft m.b.t. hun kind. Via de internenraad organiseert het internaat bovendien een gestructureerd participatiebeleid, ook voor de ouders.

3.       Het Agneteninternaat respecteert de persoon en de mening van het personeel van het internaat  Het internaat zorgt ervoor dat de personeelsleden de nodige voldoening vinden in hun werk door het bieden van opleidingsmogelijkheden, vorming en kansen tot ontplooiing. Via functioneringsgesprekken krijgen hun inbreng en hun vragen tot bijsturing de nodige kansen. Regelmatige teamvergaderingen garanderen een evenwichtige en eerlijke verdeling van de werklast en een gestructureerde participatie van het personeel in de werkorganisatie.

4.       Het Agneteninternaat biedt begeleiding bij de studies van de internen. Door planmatige controle van de studie, de studiehouding, de materiële organisatie van de interne, de studiemethode, het studievolume, probeert het opvoedend personeel een optimale begeleiding te bieden aan de studerende jongere. Het opvoedend personeel biedt begeleiding, is coach, motivator, stimulator, met respect voor de eigenheid van de jongere. Het opvoedend personeel informeert zich voortdurend, doet aan zelfstudie en wendt alle beschikbare technische hulpmiddelen aan om de studiementaliteit en de studiemethode te optimaliseren.

5.       Het Agneteninternaat biedt begeleiding bij de opvoeding van de internen tot volwassenen. Gedurende de tijd dat de internen aan het internaat toevertrouwd zijn, dragen de opvoedsters zorg voor de internen als plaatsvervangende ouders.

6.       Het Agneteninternaat biedt een evenwichtige invulling van de vrije tijd aan de internen. Het internaat biedt de nodige infrastructuur voor een gezonde en evenwichtige ontspanning. Er is aandacht voor evenwichten tussen geleide en vrije ontspanning, lichamelijke en geestelijke ontspanning, ontspanning binnen en in openlucht, ontspanning in het internaat en weg van het internaat. Het personeel stimuleert de internen tot het zoeken van evenwichten binnen de vrijetijdsbesteding als individu met de nodige aandachtig voor culturele vorming.

7.       De christelijke leer reikt de basiswaarden aan waar de concrete invulling van de opvoeding aan getoetst wordt. Het internaat  zorgt ervoor dat elk personeelslid zich die basiswaarden eigen maakt en er de invulling van het opvoedingsproject op afstemt. Deze basiswaarden zijn o.a. respect voor de persoon, voor het leven en voor andere culturen, waardering voor het gezin en solidariteit tussen generaties. Het internaat heeft speciale aandacht voor de meest zorgbehoevende, rekening houdend met de draagkracht van de organisatie.

8.       Het keukenpersoneel streeft naar een gezonde en evenwichtige voeding. Het opvoedend personeel moedigt een gezonde eetgewoonte aan, stimuleert, motiveert. De voedingsdriehoek en het nuttigen van 3 evenwichtige maaltijden per dag, zijn binnen dit beleid belangrijke elementen.

9.       Het Agneteninternaat streeft met de indeling en de inkleding van de leefruimten, naar een leefomgeving waar het aangenaam toeven is. Door de indeling in kleine, gezellige eenheden, streeft het internaat naar een familiaal karakter van de leefomgeving.

10.    Het Agneteninternaat waakt voortdurend over de veiligheids- en de gezondheidsaspecten van de leef- en werkomgeving van het personeel en de internen. Via globaal preventieplan, jaaractieplan, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en de samenwerking met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het Agnetencollege, concretiseert het internaat het veiligheidsbeleid.

 

Raad van Bestuur V.Z.W. Agneteninternaat Peer